Здружение за педагогија, промоција и заштита на културното наследство

Продавница

Седум средновековни цркви во Република Македонија

Опис

Црквата Св. Софија – Охрид, Црквата Св. Пантелејмон – Нерези, Црквата Св. Ѓорѓи – Курбиново, Црквата Пресвета Богородица Перивлепта – Охрид, Црквата Св. Ѓорѓи – Старо Нагоричино, Црквата Св. Никита – Бањани, Црквата Св. Архангел Михаел – Лесново

Автори
Проф. Елизабета Димитрова и Гордана Велков

Уредник
Издавачка куќа Магор и Здружение на граѓани Македонида со подршка на Министерството за култура на Република Македонија и д-р Панче Велков

Уредник
Магор и Македонида .

формат А4, 136 страни, 113 фотографии во боја,Скопје, 2015

1200ден