ПОЛИТИКА НА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА ПО ТРАНСАКЦИЈА СО ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ

Makedonida.org ќе врши поврат на средствата на купувачот, доколку биде направена погрешна уплата, а правото може да се оствари со доставување писмено барање и доказ за уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена погрешната уплата и во кој износ.
Писменото барање, заедно со Трансакциска сметка на купувачот треба да се достават на следната е-маил адреса: [email protected]
Секоја промена на Политиките ќе биде објавена на интернет страницата на makedonida.org